Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RESOLUCIÓ

Resolució ACC/ /2023 per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental al senyor Gerard Farré Torrent, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Penelles (exp. L1AAI180108).

DIMARTS 22 AGOST 2023

Identificació de l’expedient


Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.
Data d’inici de l’expedient: 9 d’abril de 2018.
Núm. de sol·licitud: L1AAI180108.
Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii.
IDQA: -
Classificació DEI: 6.6.b.
Classificació RDL 1/2016: 9.3.b.
Descripció de l’activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d’engreix amb un número de places superior a 2.500.
Ubicació: polígon 37, parcel·les 5 i 6, del terme municipal de Penelles.
Coordenades UTM x: 328762, y: 4624624 (Fus 31N, ETRS 89).
Marca Oficial: 5340BB.


Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s’adjunta en annex, i d’acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009),


Resolc:


-1 Atorgar l’autorització ambiental al senyor Gerard Farré Torrent per a l’ampliació de l’activitat ramadera avícola prevista al polígon 37, parcel·les 5 i 6, del terme municipal de Penelles.


-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 30.1 de l’esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.


-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web d’aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals, com també a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l’Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.


P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d’1.3.2022)
Anna Barnadas i López
Secretària d’Acció Climàtica

Galeria d'imatges