Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament obre a consulta pública l'ordenança fiscal reguladora per les taxes turístiques

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per visites als murals, exposicions, monuments històrics o artístics, i altres centres o llocs anàlegs.

DILLUNS 24 GENER 2022

Anunci al portal web de l'ajuntament de la consulta pública.

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per visites als murals, exposicions, monuments històrics o artístics, i altres centres o llocs anàlegs, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigeixin, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1.; b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi; c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger; d) En les oficines d'assistència en matèria de registres; e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents).

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

La nova ordenança fiscal pretén desenvolupar, completar, adaptar les necessitats del municipi en la fixació de manera reglada de la taxa per tarifes per a visites als murals, exposicions, monuments històrics o artístics, i altres centres o llocs anàlegs, a fi d’obtenir finançament per al manteniment i inversions en el municipi, millorant l’economia de l’entitat local.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

Atenent al gran creixement que ha tingut el turisme en el municipi de Penelles, rebent un gran nombre visitants i oferint un ampli programa cultural d’activitats per aquest, es fa necessària la imposició d’una Taxa per fer front al cost d’aquest servei i per poder fer un curós manteniment de les mateixes. Per tal que sigui compatible gaudir dels actius culturals que ofereix, com la necessària conservació dels mateixos i les seves instal·lacions.

Objectius de la norma

Cobrir el cost de l'activitat que constitueix el fet imposable.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

S’ha de partir de la premissa que la forma idònia de regulació municipal per a l’establiment de les tarifes per a visites als murals, exposicions, monuments històrics o artístics, i altres centres o llocs anàlegs, és a través d’una ordenança municipal. Per tant, serà en el marc d’aquesta normativa que s’hauran de plantejar les alternatives de regulació i de mesures d’execució.

Penelles, a data de la signatura electrònica

L’Alclade,